Czyste powietrze Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
INFORMACJA DLA MIESZKACÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie naley spala w domowych piecach czy kotowniach, poniewa w panujcych tam warunkach rozkad termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt maym dostpie tlenu, w wyniku czego w obecnoci odpadów organicznych powstaj szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiksza si emisja pyów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego mona wytworzy nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, supki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy si tych wartociowych surowców i zanieczyszczamy rodowisko, w którym yjemy.


Czy wiesz, e:
Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, e 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu pooone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zaj ywiec, tu za nim uplasowaa si Pszczyna a w pierwszej dziesitce znalazy si jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisaw lski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkacy polskich miast i gmin mog na bieco zapozna si ze stanem powietrza monitorowanym w najbliszej stacji pomiarowej. Informacje te s zamieszczone na stronie Gównego Inspektoratu Ochrony rodowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

Z raportu GUS „Ochrona rodowiska w Polsce 2015” wynika m.in., e ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie wicej pyów ni cznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia si nie tylko palenie paliwem niskiej jakoci, ale take spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

Wedug wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) dugotrwae naraenie na dziaanie pyu zawieszonego PM 2,5 (jest to py o rednicy nie wikszej ni 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej ni wynosi rednica ludzkiego wosa) skutkuje skróceniem redniej dugoci ycia, a krótkotrwaa ekspozycja na wysokie stenia tego pyu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób ukadu oddechowego i krenia oraz wzrost ryzyka nagych przypadków wymagajcych hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja ukadu oddechowego, osabienie czynnoci puc).

Pomocne linki:
www.plasticeurope.pl
http://misja-emisja.pl/
http://www.niskaemisja.pl/
http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/