Ogłoszenia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu:
„Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
 
Gmina Maków, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Maków.


Wszelkie informację o regulaminie konkursu oraz formularz ofertowy umieszczone są na stronie internetowej: www.gminamakow.info


Oferty należy składać do Urzędu Gminy dnia 07.04.2017r.

 

>>>ZAŁĄCZNIK 1<<<

>>>ZAŁĄCZNIK 2<<<